นโยการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

  • สินค้าที่ซื้อโดยตรงจาก TANK TINKER เท่านั้น
  • ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ
  • สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง
  • สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
  • ต้องการเปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง

ข้อตกลงเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยผู้ซื้อจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง TANK TINKER โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% เช่นไม่มีรอยขาด เปื้อน ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ TANK TINKER นำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริงในการสั่งซื้อสินค้านั้น มิฉะนั้น TANK TINKER ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนในทุกกรณี
  • ในการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับคืนมายัง TANK TINKER ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด TANK TINKER ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทาง TANK TINKER ก่อนในทุกกรณี โดยจะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 1-3 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
  • ในกรณีที่ทาง TANK TINKER ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนได้ TANK TINKER จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้าภายใน 1-3 วันทำการ
  • ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด TANK TINKER ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
  • TANK TINKER เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของ TANK TINKER (ค่าจัดส่งไม่เกิน 100 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)