Skip to content
  • Free shipping on orders over THB 500.

  • DOGs | GEAR | THAILAND®

Language

ปริมาณความต้องการน้ำของสุนัขแต่ละชั่วโมง

ปริมาณความต้องการน้ำของสุนัขแต่ละชั่วโมง

ปริมาณความต้องการน้ำของสุนัขแต่ละชั่วโมง คำนวณจากน้ำหนักตัวด้วยสูตรง่าย ๆ 2 X น้ำหนักตัว = จำนวนน้ำดื่มที่สุนัขต้องการ (หน่วยมิลลิลิตร)


เช่น สุนัขหนัก 10 กก. ควรดื่มน้ำ 20 มล. ทุก ๆ ชั่วโมง หรือ 350 มล. ต่อวัน

TANK TINKER ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ KiloNiner แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Your cart is empty